KOSZTORYSY BUDOWLANE I INWESTORSKIE

Wykonujemy kosztorysy inwestorskie i budowlane na podstawie KNR i cenników INTERCENBUD

Kosztorysy można podzielić na kilka rodzajów:

 

PRZEDMIAR ROBÓT:

zawiera opis wszystkich prac budowlanych czy instalacyjnych w kolejności ich wykonania oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych (tzn. wskazuje z jakich katalogów należy skorzystać przy wycenie - KNNR, KNR, PKZ itp.). Zawiera obliczenie ilości poszczególnych robót (np. metry kwadratowych ścian, posadzek, stropów, tynków, powierzchnię malowania, itp.) Nie zawiera żadnych cen a jedynie odpowiednie rubryki do wypełnienia przez potencjalnych wykonawców. Przedmiar robót jest przydatny na etapie wyboru firmy, która ma realizować inwestycję. Zlecając pracę każdy bierze pod uwagę koszt usługi. Będzie on określony właśnie na podstawie przedmiaru dostarczonego potencjalnym wykonawcom.

 

OBMIAR:

zestawienie robót wg opisu jak wyzej lecz sporządzone po wykonaniu robót.

 

KOSZTORYS INWESTORSKI:

sporządzany jest na bazie przedmiaru robót i służy do ustalania kosztu całej planowanej inwestycji poprzez ustalenie cen materiałów budowlanych oraz wynagrodzenia za pracę sprzętu i ludzi. Kosztorys ten pozwala określić koszty wykonania poszczególnych etapów prac, a także koszt wykonania różnych elementów budynku (fundamenty, ściany, stropy, dach, tynki itp.). Zaletą tego typu kosztorysu jest możliwość finansowego przeanalizowania różnych wariantów rozwiązań budowlanych.

 

Kosztorysy inwestorskie powinny być aktualizowane na dzień otwarcia ofert, a ich podstawową funkcją jest określenie wartości prac budowlanych dla celów usytuowania zamówienia publicznego w progach finansowych.

 

Ustawa o zamówieniach publicznych art. 35. pkt. 1: "Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane."

KONTAKT

  • BUDTOM Polska – firma budowlana
  • ul.Newtona 16 , 60-161 Poznań
  • tel: +48 606-721-275
  • email: budtom.biuro@gmail.com
  • email: biuro@budtompolska.pl
  • Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub e-mai, z  uwagi na specyfikę branży.