PRZEGLĄDY BUDOWLANE

Zajmujemy się okresowymi przeglądami technicznymi budynków - domów wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, kamienic, obiektów użyteczności publicznej, gospodarczych i rekreacyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane.

 

Oferujemy wykonanie przeglądów: rocznych, półrocznych i pięcioletnich.

 

W ramach rocznego przeglądu budynku, który należy przeprowadzić co najmniej raz w roku, sprawdzamy stan techniczny elementów budynku i instalacji narażonych między innymi na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Dotyczy to zwłaszcza ścian zewnętrznych, balustrad, loggii, balkonów, pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, instalacji c.o. i c.w.u. oraz elementów instalacji kanalizacyjnej, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe i urządzeń służących ochronie środowiska. W tym okresie należy sprawdzić również instalacje gazowe oraz przewody kominowe.

Podczas pięcioletniego przeglądu budynku, poddajemy kontroli stan techniczny i przydatność do użytkowania całego obiektu budowlanego, jego estetykę i otoczenie, w tym także sprawność instalacji elektrycznej i piorunochronowej.

 

 

Natomiast półroczny przegląd budynku (wykonywany co najmniej 2 razy w roku, w terminie do 31.03 i do 30.11), dotyczy tylko budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

 

Na zakończenie przeglądu budynku sporządzamy protokół z przeprowadzonej kontroli, w którym opisujemy stan techniczny budynku wraz ze wskazaniem koniecznych napraw i terminów ich wykonania. Do protokołu dołączamy niezbędną dokumentacją fotograficzną, która jednoznacznie określa omawiane uszkodzenia. Protokół ten jest dołączany do książki obiektu budowlanego.

 

Zajmujemy się zakładaniem i prowadzeniem książki obiektu budowlanego. Zapisujemy w niej wszelkie informacje związane z przeprowadzanymi kontrolami stanu technicznego budynku, remontów lub przebudowy, które miały miejsce w okresie użytkowania obiektu. Zgodnie z Prawem budowlanym dla każdego budynku prowadzimy osobną książkę.

 

KONTAKT

  • BUDTOM Polska – firma budowlana
  • ul.Newtona 16 , 60-161 Poznań
  • tel: +48 606-721-275
  • email: budtom.biuro@gmail.com
  • email: biuro@budtompolska.pl
  • Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub e-mai, z  uwagi na specyfikę branży.